ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στο τμήμα αυτό είναι διαθέσιμα περισσότερα τμήματα για τους χρήστες με διαχειριστικά προνόμια:


· Ασφάλεια - διαχείριση ρόλων, ομάδων και χρηστών
· Οργάνωση – διαχείριση οργάνωσης, όπως περίοδοι, έτη σπουδών ή θέματα
· Παραμετροποίηση – συγχρονισμός του AeL με το Active Directory
· Προτιμήσεις – προγραμματισμός προσωπικών προτιμήσεων ή προτιμήσεων εφαρμογής
· Ειδικά χαρακτηριστικά - διαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών
· Βιογραφικά σημειώματα - διαχείριση ατομικών βιογραφικών σημειωμάτων
· Αναφορές – εμφάνιση συνδεδεμένων χρηστών και ιστορικού συνδέσεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑΡόλοι


Ένας ρόλος ασφάλειας αποτελεί ένα προνόμιο που παρέχεται στους χρήστες ή τις ομάδες βάσει ειδικών προϋποθέσεων. Ως ομάδες, οι ρόλοι ασφάλεια σας επιτρέπουν να περιορίσετε την πρόσβαση σε κάποιους πόρους για περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα. Η παροχή ενός ρόλου ασφάλειας σε έναν χρήστη ή μια ομάδα παρέχει τα προνόμια πρόσβασης που ορίζονται για τον χρήστη ή την ομάδα, όσο ο χρήστης ή η ομάδα βρίσκεται στο ρόλο ασφάλειας.

Πρόσθεση ρόλου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν νέους ρόλους ασφάλειας στο σύστημα. Για την πρόσθεση νέου ρόλου ασφάλειας, επιλέξτε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση νέου ρόλου, επιτρέποντας την εισαγωγή των ακόλουθων στοιχείων:
 • Όνομα ρόλου – όνομα ρόλου ασφάλειας
 • Περιγραφή ρόλου – περιγραφή ρόλου ασφάλειας

Επεξεργασία ρόλου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν ήδη υφιστάμενους ρόλους ασφάλειας. Για την επεξεργασία των ήδη υφιστάμενων ρόλων ασφάλειας, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή ρόλου, επιτρέποντας την επεξεργασία των ιδιοτήτων του ρόλου.

Διαγραφή ρόλου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράφουν υφιστάμενους ρόλους ασφάλειας. Αφού εισαχθεί ένας ρόλος ασφάλειας, δε θα μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλες οι συσχετίσεις.

Συσχέτιση λειτουργιών με τους ρόλους


Οι εξουσιοδοτήσεις ασφάλειας συσχετίζονται με τους ρόλους μέσω λειτουργιών. Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν λειτουργίες στους ρόλους ασφάλειας. Για τον συσχετισμό ρόλων και λειτουργιών και για να αφαιρεθούν οι συσχετίσεις λειτουργίας, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση λειτουργιών που συσχετίζονται με το ρόλο από το μενού Λειτουργίες.

Συσχετισμός ομάδων με τους ρόλους


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν ομάδες σε ρόλους ασφάλειας. Για τον συσχετισμό ομάδων με ρόλους, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση ομάδων που συσχετίζονται με το ρόλο από το μενού Λειτουργίες.

Ομάδες

Πρόσθεση ομάδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν νέες ομάδες ασφάλειας στο σύστημα. Για να προστεθεί μια νέα ομάδα ασφάλειας, επιλέξτε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση ομάδας, επιτρέποντας την εισαγωγή των ακόλουθων στοιχείων:
 • Όνομα ομάδας – το όνομα ομάδας ασφάλειας
 • Περιγραφή ομάδας – η περιγραφή ομάδας ασφάλειας

Επεξεργασία ομάδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν edita grupurile ασφάλειας deja existente. Για την επεξεργασία grupurilor ασφάλειας deja existente, selectaţi butonul Modifică από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Modifică rolul, permiţând editarea proprietăţilor grupului.

Διαγραφή ομάδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράφουν υφιστάμενες ομάδες ασφάλειας. Αφού εισαχθεί μια ομάδα ασφάλειας στο σύστημα, αυτή δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλες οι συσχετίσεις.

Συσχετισμός χρηστών με τις ομάδες


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν χρήστες στις ομάδες ασφάλειας. Για τον συσχετισμό χρηστών σε ομάδες, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση χρηστών που συσχετίζονται με την ομάδα από το μενού Λειτουργίες.

Συσχετισμός ρόλων στις ομάδες


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν ρόλους στις ομάδες ασφάλειας. Για τον συσχετισμό ρόλων σε ομάδες, επιλέξτε το κουμπί Διαχείριση ρόλων που συσχετίζονται με την ομάδα από το μενού Λειτουργίες.

Χρήστες


Το μενού Χρήστες επιτρέπει να εμφανιστούν όλοι οι χρήστες του AeL. Η αναφορά παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο, πλήρες όνομα, σήμα, email και στήλη με τον τίτλο Εισαγόμενο. Αν ο χρήστης έχει εισαχθεί από το Active Directory, η τιμή της στήλης είναι Ναι, διαφορετικά είναι Όχι.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΠερίοδοι


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαχειριστούν περιόδους χρησιμοποιώντας τις ειδικές λειτουργίες του τμήματος Οργάνωση της υπομονάδας Διαχείριση. Οι περίοδοι που ορίζονται στο τμήμα αυτό χρησιμοποιούνται αργότερα στην παραμετροποίηση άλλων οργανωτικών συστατικών, και, κατά συνέπεια, αυτή η παραμετροποίηση πρέπει να είναι το πρώτο βήμα μετά την επιτυχή εγκατάσταση του AeL.

Πρόσθεση περιόδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν περιόδους και να ορίζουν περιόδους ως προεπιλεγμένες. Για την πρόσθεση μιας περιόδου πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση νέου περιόδου.

Για να δημιουργηθεί μια περίοδος, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:
 • Όνομα περιόδου – το όνομα της περιόδου που θα προστεθεί
 • Ημερομηνία έναρξης περιόδου - η ημερομηνία στην οποία αρχίζει η περίοδος
 • Ημερομηνία λήξης περιόδου - η ημερομηνία στην οποία λήγει η περίοδος
 • Προεπιλεγμένη περίοδος – αναφέρει ότι η νέα περίοδος θα είναι η προεπιλεγμένη περίοδος.

Προσοχή, μια περίοδος μόνο μπορεί να είναι η προεπιλεγμένη περίοδος. Μια περίοδος μόνο θα σημαδευτεί ως προεπιλεγμένη, οι άλλες οργανωτικές οντότητες θα οριστούν όταν χρησιμοποιηθούν.

Επεξεργασία περιόδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν περιόδους και να ορίσουν μια περίοδο ως προεπιλεγμένη. Για την επεξεργασία μιας περιόδου πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή περιόδου. Τα στοιχεία που μπορούν να αλλαχθούν είναι ίδια με αυτά που χρειάζονται για την πρόσθεση μιας περιόδου.

Διαγραφή περιόδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράφουν περιόδους. Για να διαγραφεί μια περίοδος, πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την αλλαγή που θα γίνει. Αφού εισαχθεί μια περίοδος από άλλες οργανωτικές οντότητες, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Έτη σπουδών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαχειριστούν τα έτη σπουδών που θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα AeL. Τα έτη σπουδών χρησιμοποιούνται στους ορισμούς του τύπου συστατικού και επίσης σε άλλα μέρη των εφαρμογών, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης.

Πρόσθεση ετών σπουδών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν έτη σπουδών. Για την πρόσθεση ενός έτους σπουδών πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση έτους σπουδών.

Για να δημιουργηθεί ένα έτος σπουδών, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει το όνομα του έτους σπουδών.

Επεξεργασία ετών σπουδών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τα έτη σπουδών. Για την επεξεργασία ενός έτους σπουδών πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή έτους σπουδών, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει το όνομα του έτους σπουδών.

Διαγραφή ετών σπουδών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τα έτη σπουδών. Για τη διαγραφή ενός έτους σπουδών πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για επιβεβαίωση, για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την αλλαγή που θα γίνει. Αφού ένα έτος σπουδών εισαχθεί στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Τύποι συστατικών


Οι τύποι συστατικών είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να οριστεί η οργανωτική δομή. Οι τύποι συστατικών χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για τους ορισμούς του συστατικού και, κατά συνέπεια, πρέπει να παραμετροποιηθούν πριν παραμετροποιηθεί η οργανωτική δομή. Οι τύποι συστατικού μπορούν να δημιουργηθούν ως ιεραρχική δομή και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε οργανωτική δομή. Κατά προεπιλογή, μπορεί να υπάρχει ένας μόνο τύπος συστατικού-ρίζα. Αυτός ο τύπος συστατικού-ρίζα πρέπει να τοποθετηθεί στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας στην οργανωτική μορφή.

Πρόσθεση τύπων συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν τύπους συστατικών. Για την πρόσθεση ενός τύπου συστατικού πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Πρόσθεση τύπου συστατικού από το μενού Λειτουργίες.

στη λίστα θα εμφανιστεί ένας νέος τύπος συστατικού, επιτρέποντας στον χρήστη να προσδιορίσει τα ακόλουθα:
 • Όνομα τύπου συστατικού – το όνομα του νέου τύπου συστατικού
 • Επιτρέπω θέμα – αν μπορούν να συσχετιστούν θέματα με τον τύπο συστατικού
 • Επιτρέπω έτος σπουδών – αν μπορούν να συσχετιστούν έτη σπουδών με τον τύπο συστατικού

Επεξεργασία τύπων συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τους τύπους συστατικών. Για την επεξεργασία ενός τύπου συστατικού πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Αλλαγή επιλεγμένου τύπου συστατικού. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή τύπου συστατικού, επιτρέποντας στον χρήστη να επεξεργαστεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου τύπου συστατικού.

Διαγραφή τύπων συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τύπους συστατικών. Για τη διαγραφή ενός τύπου συστατικού πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Διαγραφή τύπων συστατικού από το μενού Επιλογές. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για επιβεβαίωση, για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την αλλαγή που θα γίνει. Αφού ένας τύπος συστατικού εισαχθεί στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Συστατικά


Τα συστατικά χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της οργανωτικής δομής. Τα συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον καθορισμό μιας ιεραρχικής οργανωτικής δομής που θα περιλαμβάνει τους χρήστες ανάλογα με την ασχολία τους που ορίστηκε. Τα συστατικά μπορούν να δομηθούν μόνο βάσει του ορισμού του τύπου συστατικού που δημιουργήθηκε προηγουμένως.

Πρόσθεση συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν οργανωτικά συστατικά. Για την πρόσθεση νέου οργανωτικού συστατικού πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Πρόσθεση συστατικού από το μενού Λειτουργίες. Στη λίστα συστατικών θα εμφανιστεί ένα νέο συστατικό, επιτρέποντας στον χρήστη να προσδιορίσει τα ακόλουθα:
 • Όνομα – το όνομα του οργανωτικού συστατικού
 • Τύπος συστατικού – ο τύπος του οργανωτικού συστατικού
 • Έτος σπουδών – το έτος σπουδών που συσχετίζεται με το νέο συστατικό


Ο τύπος συστατικού που μπορεί να επιλεχθεί για ένα νέο συστατικό φιλτράρεται με το τύπο του συστατικού γονέα.

Επεξεργασία συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν οργανωτικά συστατικά. Για την πρόσθεση ενός οργανωτικού συστατικού πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Αλλαγή του επιλεγμένου συστατικού. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή συστατικού, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει τις ιδιότητες του επιλεγμένου οργανωτικού συστατικού.

Διαγραφή συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν οργανωτικά συστατικά. Για τη διαγραφή ενός οργανωτικού συστατικού πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Διαγραφή του επιλεγμένου συστατικού από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για επιβεβαίωση, για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την αλλαγή που θα γίνει. Αφού ένα οργανωτικό συστατικό εισαχθεί στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Συσχετισμός ωριαίων περιόδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν ωριαίες περιόδους σε οργανωτικά συστατικά. Για να συσχετιστούν οι ωριαίες περίοδοι, επιλέξτε το συστατικό και πατήστε το κουμπί Πρόσθεση ωριαίων περιόδων. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει μια ή περισσότερες ωριαίες περιόδους.

Ασχολίες


Οι ασχολίες χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των χρηστών τη στιγμή του συσχετισμού τους με οργανωτικά συστατικά.

Πρόσθεση ασχολιών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν ασχολίες. Για να προστεθεί μια νέα ασχολία, πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πρόσθεση ασχολίας που επιτρέπει στον χρήστη να προσδιορίσει τα ακόλουθα:
 • Όνομα ασχολίας – το όνομα της ασχολίας
 • Περιγραφή ασχολίας – ένα κείμενο περιγραφής της ασχολίας

Επεξεργασία ασχολιών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τις ασχολίες. Για την επεξεργασία μιας ασχολίας πρέπει να πατήσετε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή ασχολίας που επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργαστεί τις ιδιότητες της επιλεγμένης ασχολίας.

Διαγραφή ασχολιών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν ασχολίες. Για τη διαγραφή μιας ασχολίας πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για επιβεβαίωση, για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την αλλαγή που θα γίνει. Αφού η ασχολία εισαχθεί στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Ασχολίες για τύπους συστατικών


Ο συσχετισμός μεταξύ των τύπων συστατικών και τις ασχολίες είναι απαραίτητος για να μπορεί το σύστημα να προσδιορίσει ποιες ασχολίες του χρήστη μπορούν να είναι παρούσες στα οργανωτικά συστατικά.

Συσχετισμός ασχολίας με τον τύπο συστατικού


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν συσχετισμούς ανάμεσα στους τύπους συστατικών και τις ασχολίες. Για τον συσχετισμό μιας ασχολίας με έναν τύπο συστατικού, ο διαχειριστής πρέπει να πλοηγήσει στο επιθυμητό συστατικό και να επιλέξει την ασχολία.

Αφαίρεση συσχετισμού ανάμεσα στους τύπους συστατικών και τις ασχολίες


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να αφαιρέσουν τους συσχετισμούς ανάμεσα στους τύπους συστατικών και τις ασχολίες. Αφού εισαχθεί ένας συσχετισμός ανάμεσα σε μια ασχολία και έναν τύπο συστατικού στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Ασχολίες για χρήστες συσχετισμένους με τα συστατικά


Οι ασχολίες για τους χρήστες που είναι συσχετισμένοι με τα συστατικά είναι οι συσχετισμοί μεταξύ χρηστών, συστατικών και ασχολιών. Αυτός ο συσχετισμός περιορίζεται από τις ασχολίες που συσχετίζονται με τους τύπους συστατικών. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, μπορείτε να δείτε το κεφάλαιο Ασχολίες για τύπους συστατικών.

Συσχετισμός ασχολιών χρήστη στα συστατικά


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν συσχετισμούς μεταξύ χρηστών, συστατικών και ασχολιών. Για να συσχετιστεί ένας χρήστης με ένα συστατικό και μια ασχολία, ο διαχειριστής πρέπει να πλοηγηθεί στην οργανωτική δομή χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο Δένδρο οργάνωσης, να επιλέξει τον χρήστη και την ασχολία και να πατήσει το κουμπί Πρόσθεση επιλογής, όπως αναφέρεται στην παρακάτω εικόνα.

Αφαίρεση συσχετισμού ανάμεσα στις ασχολίες χρήστη και το συστατικό


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να αφαιρέσουν τους συσχετισμούς μεταξύ χρηστών, συστατικών και ασχολιών επιλέγοντας το συσχετισμό και πατώντας το κουμπί Διαγραφή επιλογής.

Θέματα


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν και να αλλάζουν θέματα.

Πρόσθεση θεμάτων


Τα θέματα μπορούν να προστεθούν επιλέγοντας το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Μετά την επιλογή του το κουμπιού από το μενού, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση νέους θέματος, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει το όνομα του θέματος.

Επεξεργασία θεμάτων


Τα θέματα μπορούν να επεξεργαστούν επιλέγοντας το κουμπί Επεξεργασία από το μενού Λειτουργίες. Μετά την επιλογή του το κουμπιού από το μενού, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή θέματος, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει το όνομα των θεμάτων.

Διαγραφή θεμάτων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράφουν τα θέματα που ορίζονται στο σύστημα. Αφού εισαχθεί στο σύστημα, ένα θέμα δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Διαχείριση θεμάτων


Εμφάνιση κινούμενων πληροφοριών για τη διαχείριση θεμάτων
Αφού οριστούν τα θέματα, οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν τα θέματα με τα οργανωτικά συστατικά και τους χρήστες.

Συσχετισμός θεμάτων στα συστατικά και τους χρήστες


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν τα θέματα με τα οργανωτικά συστατικά και τους χρήστες που συσχετίζονται με αυτά. Ένα θέμα που συσχετίζεται με ένα ανώτερο οργανωτικό συστατικό θα υπάρχει στα όλα τα υφιστάμενα οργανωτικά συστατικά. Ένα θέμα μπορεί να συσχετιστεί με ένα συστατικό ή έναν χρήστη επιλέγοντας το συστατικό ή τον χρήστη, επιλέγοντας τα θέματα και πατώντας το κουμπί Πρόσθεση επιλεγμένων θεμάτων.

Αφαίρεση συσχετισμού μεταξύ θεμάτων και συστατικών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να αφαιρέσουν τους συσχετισμούς ανάμεσα στα θέματα και τα οργανωτικά συστατικά ή τα θέματα και τους χρήστες επιλέγοντας το συστατικό ή τον χρήστη, επιλέγοντας το θέμα και πατώντας το κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων θεμάτων. Αφού εισαχθεί στο σύστημα, ο συσχετισμός ανάμεσα στα θέματα και τα συστατικά / τους χρήστες δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί.

Συσχετισμός χρηστών για εγκρίσεις


Οι χρήστες που συσχετίζονται για έγκριση είναι οι χρήστες που έχουν δικαίωμα έγκρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα ιδιωτικά τμήματα στο δημόσιο τμήμα της ζώνης περιεχόμενου.

Συσχετισμός χρηστών για έγκριση


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν χρήστες στα θέματα για την προαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού στο δημόσιο κατάλογο της ζώνης περιεχομένου. Για να συσχετίσετε έναν χρήστη με ένα θέμα για την έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Πρόσθεση χρήστη έγκρισης για να επιλέξετε στον χρήστη να επιλέξει τα ακόλουθα:
 • Συσχετισμένος χρήστης – ο χρήστης που θα εγκρίνει την προαγωγή του περιεχόμενου
 • Θέμα – το θέμα στο οποίο ανήκουν τα υλικά που θα εγκρίνει ο χρήστης

Επεξεργασία χρηστών έγκρισης


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τους συσχετισμούς χρηστών με θέματα για την προαγωγή του εκπαιδευτικού περιεχομένου προς το δημόσιο τμήμα της ζώνης περιεχόμενου. Για την επεξεργασία του συσχετισμού ανάμεσα σε έναν χρήστη και ένα θέμα, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία χρήστη έγκρισης, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάζει το συσχετισμό του θέματος με τον χρήστη.

Διαγραφή χρηστών έγκρισης


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τους συσχετισμούς χρηστών με θέματα επιλέγοντας το συσχετισμό χρήστη – θέματος και πατώντας το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες. Αν μια αίτηση έγκρισης είναι σε εξέλιξη, η διαγραφή δεν θα είναι διαθέσιμη πριν ολοκληρωθεί η αίτηση.

Γονείς και παιδιά


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν χρήστες της εφαρμογής ως γονείς και παιδιά.

Συσχετισμός γονιών στον χρήστη


Αφού επιλεχθεί ένας χρήστης, οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να συσχετίσουν γονείς στους χρήστες.

Συσχετισμός παιδιών με τον χρήστη


Ο συσχετισμός παιδιών με τους χρήστες είναι παρόμοια με τους συσχετισμούς γονιών με τους χρήστες.

Επεξεργασία ειδοποιήσεων γονιών για τους χρήστες


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τις ειδοποιήσεις για τους γονείς. Οι ειδοποιήσεις που μπορούν να σταλούν είναι Απουσίες, Βαθμοί, Εργασίες και Μαθήματα. Για την επεξεργασία μιας ειδοποίησης, ο χρήστης πρέπει να κάνει διπλό κλικ στο πλαίσιο που επιθυμεί και να τσεκάρει ή να ξετσεκάρει το πλαίσιο.

Τύποι αριθμητικών βαθμών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τύπους αριθμητικών βαθμών.

Πρόσθεση τύπου αριθμητικού βαθμού


Ένας τύπος αριθμητικού βαθμού μπορεί να προστεθεί επιλέγοντας το κουμπί Πρόσθεση τύπου αριθμητικού βαθμού από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί από το μενού, στη λίστα θα εμφανιστεί μια νέα γραμμή, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή και την τιμή του βαθμού. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών για να αποθηκεύσετε το βαθμό.

Επεξεργασία αριθμητικών βαθμών


Ο χρήστης πρέπει να κάνει διπλό κλικ στο πλαίσιο για να επεξεργαστεί το χαρακτηριστικό (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και όνομα βαθμού). Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών για να αποθηκεύσετε το βαθμό.

Διαγραφή αριθμητικών βαθμών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τους βαθμούς που έχουν οριστεί στο σύστημα. Αφού εισαχθεί ένας βαθμός στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί. Ο τύπος αριθμητικού βαθμού μπορεί να διαγραφεί πατώντας το κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων αρχείων από το μενού Λειτουργίες.

Τύποι εκτιμητικών βαθμών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τύπους εκτιμητικών βαθμών.

Πρόσθεση εκτιμητικών βαθμών


Ο τύπος εκτιμητικού βαθμού μπορεί να προστεθεί επιλέγοντας το κουμπί Πρόσθεση εκτιμητικού βαθμού από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί, στη λίστα θα εμφανιστεί μια νέα γραμμή, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει την δυνατή τιμή και την τιμή του βαθμού. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών για να αποθηκεύσετε το βαθμό.

Επεξεργασία εκτιμητικών βαθμών


Ο χρήστης πρέπει να κάνει διπλό κλικ στο πλαίσιο για να επεξεργαστεί το χαρακτηριστικό (δυνατή τιμή, και όνομα βαθμού). Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών για να αποθηκεύσετε το βαθμό.

Διαγραφή εκτιμητικών βαθμών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τους βαθμούς που έχουν οριστεί στο σύστημα. Αφού εισαχθεί ένας βαθμός στο σύστημα, δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλοι οι συσχετισμοί. Ο τύπος εκτιμητικού βαθμού μπορεί να διαγραφεί πατώντας το κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων εγγραφών από το μενού Λειτουργίες.

Ωριαίες περίοδοι


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ωριαίες περιόδους. Οι ωριαίες περίοδοι χρησιμοποιούνται για την πρόσθεση των βαθμών και απουσιών.

Πρόσθεση ωριαίων περιόδων


Οι ωριαίες περίοδοι μπορούν να προστεθούν επιλέγοντας το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει την ωριαία περίοδο. Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση για να αποθηκεύσετε την ωριαία περίοδο.

Επεξεργασία ωριαίων περιόδων


Οι ωριαίες περίοδοι μπορούν να επεξεργαστούν πατώντας το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει την ωριαία περίοδο.

Διαγραφή ωριαίων περιόδων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τις ωριαίες περιόδους που έχουν οριστεί στο σύστημα. Οι ωριαίες περίοδοι μπορούν να διαγραφούν επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣυγχρονιστής


Ο συγχρονιστής AeL εκτελεί τη λειτουργία συγχρονισμού που εισάγει τα δεδομένα της οργανωτικής δομής στο Active Directory. Για τον συγχρονισμό της οργανωτικής δομής, οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν ανοίξουν το συστατικό συγχρονιστή και να πατήσουν το κουμπί Συγχρονισμός. Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, θα εμφανιστεί μια νέα εγγραφή στη λίστα συγχρονισμού, αναφέροντας το αποτέλεσμα της λειτουργίας.

Φίλτρα


Το συστατικό Φίλτρα περιλαμβάνει τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες συγχρονισμού από Active Directory.

Πρόσθεση φίλτρων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν φίλτρα για τις λειτουργίες του Active Directory. Για να προσθέσετε ένα νέο φίλτρο, επιλέξτε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες και επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση φίλτρου. Μπορούν να οριστούν τρία είδη φίλτρων:
 • Φίλτρο Λίστας
 • Φίλτρο Ognl
 • Φίλτρο Regexp

Το φίλτρο λίστας χρησιμοποιεί τις λίστες ονομάτων για φιλτράρισμα Χρηστών, Ομάδων και Οργανωτικών Μονάδων. Το φίλτρο OGNL χρησιμοποιεί τις μεταβλητές και τις εκφράσεις OGNL για φιλτράρισμα Χρηστών, Ομάδων και Οργανωτικών Μονάδων. Το φίλτρο Regexp χρησιμοποιεί πρότυπες εκφράσεις για φιλτράρισμα Χρηστών, Ομάδων και Οργανωτικών Μονάδων.

Επεξεργασία φίλτρων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τα φίλτρα που έχουν οριστεί για τις λειτουργίες του Active Directory. Για την επεξεργασία των υφιστάμενων φίλτρων, επιλέξτε ένα φίλτρο από τη λίστα, μετά πατήστε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή φίλτρου, επιτρέποντας την επεξεργασία των ιδιοτήτων του φίλτρου.

Διαγραφή φίλτρων


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τα φίλτρα που έχουν οριστεί για τις λειτουργίες του Active Directory. Για τη διαγραφή των υφιστάμενων φίλτρων, επιλέξτε ένα φίλτρο από τη λίστα, μετά πατήστε το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

Συσχετισμός φίλτρων


Τα φίλτρα μπορούν να συσχετιστούν με τους τύπους συστατικών.

Πρόσθεση συσχετισμών φίλτρου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να προσθέσουν συσχετισμούς φίλτρου με τους τύπους συστατικών. Πρέπει να παρέχονται το φίλτρο και ο τύπος συστατικού.

Επεξεργασία συσχετισμών φίλτρου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να επεξεργαστούν τα φίλτρα που έχουν συσχετιστεί με τους τύπους συστατικού. Για την επεξεργασία των υφιστάμενων συσχετισμών, επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα, μετά πατήστε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή συσχετισμού φίλτρου, επιτρέποντας την επεξεργασία των ιδιοτήτων συσχετισμού.

Διαγραφή συσχετισμών φίλτρου


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τους συσχετισμούς που έχουν οριστεί. Για τη διαγραφή των υφιστάμενων συσχετισμών, επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα, μετά πατήστε το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

Συσχετισμοί


Οι συσχετισμοί χρησιμοποιούνται για τον συγχρονισμό των οργανωτικών συστατικών, των χρηστών και των ομάδων με τις ρυθμίσεις του Active Directory.

Πρόσθεση συσχετισμών


Για να προσθέσετε συσχετισμούς, πατήστε το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση συσχετισμού, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει τα ακόλουθα:
 • Είδος οντότητας – το είδος οντότητας του συσχετισμού. Μπορεί να είναι χρήστης, ομάδα ή οργανωτική μονάδα
 • Όνομα AD – το όνομα Active Directory
 • Όνομα BD – το όνομα AeL που χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό

Επεξεργασία συσχετισμών


Για την επεξεργασία των συσχετισμών, επιλέξτε μια εγγραφή και μετά πατήστε το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή συσχετισμού, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει τις ιδιότητες του συσχετισμού.

Διαγραφή συσχετισμών


Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαγράψουν τους συσχετισμούς Active Directory επιλέγοντάς τους από τη λίστα και πατώντας το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Προτιμήσεις εφαρμογής Αυτή η σελίδα είναι ορατή μόνο για τους χρήστες της ομάδας Διαχειριστών. Επιτρέπει να προσδιοριστούν οι γενικές παράμετροι:
 • Τον μέγιστο αριθμό προσπαθειών πελατών να συνδεθούν στον διακομιστή (login),
 • Το χρόνο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές προσπάθειες του πελάτη AeL, να συνδεθεί στον διακομιστή.


Για την αποθήκευση των αλλαγών, ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το κουμπί "Αποθήκευση προτιμήσεων".

Προτιμήσεις χρήστη


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις προτιμήσεις του για το στυλ της εφαρμογής:
 • Χρώμα (προεπιλεγμένο, μπλε, πορτοκαλί ή πράσινο)
 • Χρήση ειδικών στυλ (ναι, όχι)
 • Χρήση στυλ για τον εκτυπωτή (ναι, όχι).


Για την αποθήκευση των αλλαγών, ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το κουμπί "Αποθήκευση προτιμήσεων".

Στυλ που ορίζονται από τον χρήστη


Στο τμήμα αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τους χαρακτήρες και τα χρώματα που προτιμά για την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμα τα στυλ οθόνης και τα στυλ εκτύπωσης. Για την αποθήκευση των αλλαγών, ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει το κουμπί "Αποθήκευση στυλ".

Προτιμήσεις σελίδας καλωσορίσματος


Εμφάνιση πληροφοριών για το τμήμα προτιμήσεων σελίδας καλωσορίσματος
Οι χρήστες με διαχειριστικά προνόμια μπορούν να διαχειριστούν τα μηνύματα καλωσορίσματος και τις εικόνες για τους χρήστες της εφαρμογής.

Επεξεργασία μηνυμάτων


Είναι δυνατή επεξεργασία του προεπιλεγμένου μηνύματος και των μηνυμάτων χρήστη. Αν ένας χρήστης έχει ένα προσωπικό μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη καλωσορίσματος, διαφορετικά θα εμφανιστεί το προεπιλεγμένο μήνυμα.

Επεξεργασία εικόνων


Είναι δυνατή επεξεργασία της προεπιλεγμένης εικόνας και των εικόνων χρήστη. Αν ένας χρήστης έχει μια προσωπική εικόνα καλωσορίσματος, αυτή η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη καλωσορίσματος, διαφορετικά θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη εικόνα.

Εμφάνιση εικόνων


Η προεπιλεγμένη εικόνα και οι εικόνες χρήστη μπορούν να εμφανιστούν σε ένα παράθυρο.

Φίλτρο εισαγομένων αρχείων


Το φίλτρο για εισαγόμενα αρχεία επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήματος να περιορίσει τους τύπους αρχείων που ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει στην ζώνη περιεχόμενου του συστήματος.

Προσδιορισμός τύπων αρχείων που μπορούν να ανεβαστούν


Η λίστα του φίλτρου εισαγομένων αρχείων περιλαμβάνει τους τύπους αρχείων που περιορίζονται για τις λειτουργίες ανεβάσματος στη ζώνη περιεχόμενου του συστήματος. Πατώντας το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει το πρότυπο των ονομάτων αρχείων που θα ελεγχθούν κατά τη στιγμή των λειτουργιών ανεβάσματος αρχείων.

Παραμετροποιήσιμα URL


Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν παραμετροποιήσιμα URL. Το URL της εφαρμογής μπορεί να παραμετροποιηθεί σε μια πιο ευπρόσιτη μορφή.

Πρόσθεση παραμετροποιήσιμων URL


Τα παραμετροποιήσιμα URL μπορούν να προστεθούν επιλέγοντας το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί από το μενού, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει ένα URL της εφαρμογής (π.χ. /μενού /συνεργασία). Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση για την αποθήκευση του URL.

Επεξεργασία παραμετροποιήσιμων URL


Το URL της εφαρμογής μπορεί να επεξεργαστεί επιλέγοντας το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί από το μενού, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει το URL της εφαρμογής.

Διαγραφή παραμετροποιήσιμων URL


Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν το URL της εφαρμογής που έχει οριστεί στο σύστημα. Το URL της εφαρμογής μπορεί να διαγραφεί επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

Παραμετροποίηση των URL


Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν την προσωποποιημένη έκδοση των παραμετροποιήσιμων URL. Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός ενός URL της εφαρμογής (σύνδεση παραμετροποιήσιμα URL), μετά να συσχετιστεί το URL της εφαρμογής με ένα προσωποποιημένο URL.

Πρόσθεση παραμετροποίησης των URL


Η παραμετροποίηση των URL μπορεί να προστεθεί πατώντας το κουμπί Πρόσθεση από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί από το μενού, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει ένα URL της εφαρμογής και να ορίσει ένα προσωποποιημένο URL. Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση για να αποθηκεύσετε το προσωποποιημένο URL.

Επεξεργασία παραμετροποίησης των URL


Η παραμετροποίηση των URL μπορεί να επεξεργαστεί επιλέγοντας το κουμπί Αλλαγή από το μενού Λειτουργίες. Αφού πατηθεί το κουμπί από το μενού, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να αλλάξει την παραμετροποίηση των URL.

Διαγραφή παραμετροποίησης των URL


Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν την παραμετροποίηση των URL που έχει οριστεί στο σύστημα. Η παραμετροποίηση των URL μπορεί να διαγραφεί επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή από το μενού Λειτουργίες.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα ειδικά χαρακτηριστικά είναι μικροί φορείς πληροφορίας που μπορούν να συσχετιστούν με τα έγγραφα και τα αρχεία που αποθηκεύονται στη ζώνη περιεχόμενου των συστημάτων. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης στο χώρο εργασίας του χρήστη. Τα ειδικά χαρακτηριστικά που δημιουργούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες στα έγγραφα και τα αρχεία τους.

Διαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών


Τα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να δημιουργηθούν από τους διαχειριστές και να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες του συστήματος. Αφού δημιουργηθεί ένα χαρακτηριστικό, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως από τους χρήστες. Αφού ένα χαρακτηριστικό χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες του συστήματος, αυτό το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να διαγραφεί πριν διαγραφούν όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό ή πριν διαγραφεί ο συσχετισμός του χαρακτηριστικού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Αυτό το τμήμα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή βιογραφικών σημειωμάτων. Τα βιογραφικά σημειώματα αποθηκεύονται αυτόματα στα τρέχοντα έγγραφα του χρήστη στον /Προσωπικό κατάλογο F/ Βιογραφικά σημειώματά μου. Η αναφορά των βιογραφικών σημειωμάτων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό περιέχε όλα τα έγγραφα HTML που βρίσκονται στη διαδρομή αυτή, έτσι ώστε αν ο χρήστης προσθέσει ένα έγγραφο HTML που δεν είναι βιογραφικό σημείωμα (από το μενού Χώρος εργασίας), αυτό θα εμφανιστεί επίσης στη λίστα. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του βιογραφικά σημειώματα, χηρσιμοποιώντας
Αφού αποθηκευτεί το βιογραφικό σημείωμα, αυτό μπορεί να επεξεργαστεί μόνο χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή HTML. Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να εμφανιστούν είτε πατώντας τη σύνδεση στη λίστα βιογραφικών σημειωμάτων είτε χρησιμοποιώντας το μενού Χώρος Εργασίας (όπως για την εμφάνιση οποιουδήποτε εγγράφου HTML). Θα ανοίξει νέα σελίδα, εμφανίζοντας το βιογραφικό σημείωμα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣΣυνδεδεμένοι χρήστες


Η λίστα των συνδεδεμένων χρηστών περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι, το όνομα ξενιστή του υπολογιστή που χρησιμοποιούν και το IP που σχετίζεται με τον ξενιστή.

Αποσύνδεση χρηστών


Ο διαχειριστής μπορεί να αποσυνδέσει τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιώντας του κουμπί Αποσύνδεση επιλεγμένων χρηστών που είναι διαθέσιμο στη λίστα Συνδεδεμένων χρηστών.

Ιστορικό συνδέσεων


Η λίστα του ιστορικού συνδέσεων εμφανίζει όλες τις συνδέσεις των χρηστών, με τη στιγμή έναρξης σύνδεσης, στιγμή λήξης σύνδεσης και άλλες πληροφορίες όπως το όνομα ξενιστή του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο AeL και το IP που σχετίζεται με τον ξενιστή. Η λίστα μπορεί να φιλτραριστεί με την βοήθεια των εμφανισμένων πεδίων και μπορεί να εξαχθεί σε περισσότερες διαμορφώσεις για εξωτερική χρήση.